Covid-19 informacja

Gwarancja & Obsługa posprzedażowa

Warunki gwarancji


1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli przez okres 12 miesięcy od daty zakupu mebli.

2. Kupujący przy zakupie wyrobu w stanie zmontowanym powinien dokonać sprawdzenia jakości i kompletności wyrobu oraz sprawdzenia funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

3. Ochroną gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia, montażu lub użytkowania wyrobu, jak również wynikłe ze zdarzeń losowych oraz uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę. Widoczne wady, uszkodzenia mechaniczne i braki ilościowe elementów i okuć w meblach sprzedawanych jako zmontowane kupujący ma obowiązek zgłosić w momencie zakupu. W przeciwnym razie ochrona gwarancyjna nie obowiązuje.

4. Przeróbki mebli wykonane we własnym zakresie powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

5. Gwarant nie odpowiada za niezgodności wyrobu z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. O niezgodności wyrobu do montażu we własnym zakresie Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia / stwierdzenia.

7. Powstałe w okresie gwarancyjnym niezgodności lub awarie wyrobu należy zgłosić w punkcie zakupu wyrobu, przedstawiając kartę gwarancyjną. Sprzedawca ustosunkuje się w terminie 14 dni od zgłoszenia o niezgodności wyrobu z umową. Jeżeli tego nie uczyni, oznacza to, że uznał je za uzasadnione.

8. Naprawy gwarancyjne wyrobu niezgodnego z umową wykonane będą przez przedstawiciela Gwaranta w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia niezgodności ze sklepu, w którym dokonano zakupu.

9. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, który upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej załatwienia, jeżeli w tym okresie niezgodności uniemożliwią użytkowanie wyrobu.

10. W przypadku gdy wyrób jest niezgodny z umową, Gwarant zapewnia Kupującemu doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę części. O sposobie i miejscu naprawy wyrobu decyduje przedstawiciel Gwaranta. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego.

11. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby, lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego poprzez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczyła.

12. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny, załatwienie reklamacji na żądanie Kupującego może nastąpić poprzez wymianę towaru na inny, wolny od wad lub zwrot Kupującemu zapłaconej kwoty przy jednoczesnym zwrocie tego mebla przez Kupującego.

13. Jeżeli podczas wymiany mebli na wolne od wad lub odstąpienia od umowy, oprócz wad, w wyniku których następuje wymiana albo odstąpienie od umowy, stwierdzi się także obniżenie jakości wyrobu przekraczające poza stopień normalnego zużycia czy też związane z przeróbką dokonaną przez Kupującego lub towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami wymiany oraz równowartością uszkodzonych lub brakujących elementów.

14. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji, natomiast nie mógł wtedy tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego i wykonał ją w nowym terminie nie później niż w ciągu następnych 30 dni. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował z uprawnień.

15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy o niezgodności towaru z umową.


wróć na stronę główną
To Top