Covid-19 informacja

ZASADY I WARUNKI

Poniższy regulamin użytkowania (zwany dalej „warunkami”) reguluje korzystanie z naszej strony internetowej (zwaną dalej „stroną”). Zapoznanie się z naszym regulaminem jest niezwykle istotne, gdyż korzystanie z tej strony internetowej automatycznie wiąże użytkownika z niniejszymi postanowieniami tego regulaminu. Warunki te również regulują zakup produktów/usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Korzystając z treści i usług na naszej stronie, użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszymi warunkami oraz ich akceptacją. Użytkownik nie może korzystać z treści i usług zawartych na naszej stronie, jeżeli nie wyraża zgody na warunki tutaj przedstawione.

Ta strona internetowa jest własnością Web Services Dariusz Kroszkiewicz , nazwa handlowa Dako Furniture (zwana dalej „firmą”), firmy zarejestrowanej w Polsce (NIP: 8451801410, REGON: 383890126), której siedziba znajduje się pod adresem ul. Składowa 14, 27-200 Starachowice.

Podanej niżej słowa użyte w warunkach, mają następujące znaczenia:

„Informacje personalne” dotyczą wszystkich danych podanych przez i o użytkowniku, włączając w to adres e-mail, imię i nazwisko, adres, dane karty kredytowej oraz inne informacje o płatności itd.
„Strona/witryna firmowa” dotyczy wszystkich stron, na których firma dostarcza informacje o swoich produktach lub usługach.
„Użytkownik/konsument/klient” dotyczy wszystkich użytkowników stron i usług firmy.
„Produkty i usługi firmy” dotyczy wszystkich produktów lub usług dostarczanych przez firmę.
„Firmy trzecie” dotyczy wszystkich dostawców reklam, partnerów oraz podmioty stowarzyszone, którzy są zawarci na stronie, lub połączeni do strony firmy.

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW OD NAS

 

Klienci indywidualni: Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich towarów i usług dostarczanych przez Web Services Dariusz Kroszkiewicz poprzez witrynę https://www.dakohome.pl. Witryna podlega następującym warunkom; nie wpływają one na twoje ustawowe prawa.

 

OPIS I CENA PRODUKTU

 

Dokładamy wszelkich starań, aby opis oraz zdjęcia produktów były możliwie jak najtrafniejsze, jednakże mogą się zdarzyć minimalne rozbieżności.

Prezentowane na stronie kolory tkanin, wybarwień itp. mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych w zależności od sprzętu lub oprogramowania.

Informacje o produktach są dostępne na https://www.dakohome.pl. Jeżeli informacja na stronie nie jest zrozumiała lub użytkownik chciałby otrzymać bardziej szczegółowe informacje, można się w tych sprawach kontaktować z naszym biurem obsługi klienta którego numer znajdziesz tutaj: 800 804 400, 575268083

Zdjęcia produktów są zamieszczone w celu wizualizacji. Pomimo naszych starań, aby kolory produktów były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że monitor użytkownika będzie w stanie wyświetlić dokładnie tę samą barwę koloru. Produkt otrzymany może więc minimalnie się różnić barwą koloru od produktu na zdjęciu.

Dokładamy również wszelkich starań, aby mieć pewność, że wyświetlana cena produktu na stronie jest poprawna. Jednakże, jeżeli niepoprawna cena produktu zostanie przez nas znaleziona w danym produkcie, firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na ten produkt, bądź kontaktu z klientem w celu dokonania dopłaty do różnicy w cenie produktu, bądź też zwrotu nadpłaty dokonanej przez klienta wskutek błędu w wycenie produktu. Firma zastrzega sobie prawo do skorygowania ceny dowolnego produktu bez informowania o tym.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeżeli wymagany), w aktualnej jego obowiązującej stawce. Firma zastrzega sobie prawo do wyświetlania ceny produktu bez podatku VAT, jednakże w takim przypadku podatek VAT będzie wyświetlony osobno i doliczony w cenie końcowej produktu.

Wszelkie informacje na temat stawek za pakowanie, dostawę i ubezpieczenie produktu, jak też innych dopłat są zawarte w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie uważane jest za złożone, gdy zostanie dokonane za pomocą procesu płatności online na stronie. Jako część procesu płatności online Użytkownik ma możliwość sprawdzenia zamówienia i poprawienia ewentualnych pomyłek przed jego potwierdzeniem. Użytkownikowi zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, z zawartymi szczegółowymi informacjami na temat zamówionego produktu (lub produktów).

Użytkownik ma prawo do odstąpienia umowy (patrz niżej).

Jakiekolwiek złożone przez użytkownika zamówienie na produkt reklamowany na stronie jest ofertą użytkownika na zakup produktu wybranego w zamówieniu. Umowa nie jest wiążąca, dopóki firma nie otrzyma potwierdzonego zamówienia i nie zaakceptuje go (firma ma prawo anulowania zamówienia bez informowania użytkownika). Akceptacja zamówienia ma miejsce w momencie wysyłki zamówienia lub potwierdzenia zamówienia drogą mailową do odbiorcy, nawet jeżeli płatność za produkt została dokonana natychmiastowo.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez informowania użytkownika w przypadku gdy:
(a) firma nie może uzyskać autoryzacji płatności;
(b) wystąpiła pomyłka w cenie lub opisie produktu;
(c) użytkownik nie spełnia określonych warunków;
(d) w przypadku gdy zamówiony przez użytkownika produkt jest niedostępny;
(e) w przypadku gdy dostawy na adres użytkownika nie są przez firmę realizowane;

W przypadku, gdy zamówienie nie zostało zaakceptowane, ale płatność została już przez użytkownika dokonana, cała zapłacona kwota zostanie użytkownikowi zwrócona w możliwie najkrótszym czasie, najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Firma nie jest w żaden sposób zobligowana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty ponad należność zapłaconą przez klienta, tytułem odszkodowania za powstałe utrudnienia.

Użytkownik musi mieć na uwadze i przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawnych, jak również uzyskać pozwolenia* celne, importowe lub inne (*jeżeli wymagane prawnie) na zakup produktów na stronie.

PŁATNOŚCI

 

Płatność za produkt(y) może zostać dokonana za pomocą metod dostępnych na stronie. Płatność należy uregulować przed dostawą. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, zamówienie zostanie anulowane. Produkt nie zostanie dostarczony, dopóki należność nie zostanie w pełni uregulowana.

Płatności online: nasze zabezpieczenia na serwerze szyfrują wszystkie wprowadzone dane karty płatniczej klienta. Proces szyfruje wszystkie informacje, uniemożliwiając przechwycenie danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Twoja przeglądarka wyświetli odpowiednią informację jako potwierdzenie zakupów w zabezpieczonym środowisku, za pomocą ikonki kłódki wyświetlonej z lewej strony w polu adresu strony, lub też ikonki kłódki obok pól z danymi karty płatniczej na stronie.

Aby się upewnić, że karta płatnicza/kredytowa/debetowa użyta jako środek płatności na stronie nie jest używana bez wiedzy jej właściciela, firma weryfikuje wprowadzone przez użytkownika imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe podczas procesu zamawiania na podstawie odpowiedniej bazy danych stron trzecich.

Akceptując niniejsze warunki, użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie takich kontroli. Podczas przeprowadzania kontroli, podane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać ujawnione zarejestrowanej agencji informacji kredytowej, która prowadzi rejestr takich informacji. Firma zapewnia, że kontrola odbywa się tylko w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, kontrola kredytowa nie jest przeprowadzana, a zdolność kredytowa użytkownika pozostanie niezmieniona. Wszystkie dostarczone przez użytkownika informacje są traktowane w sposób bezpieczny i ściśle zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Podczas kontroli bezpieczeństwa firma może poprosić użytkownika o dodatkowe informacje lub dokumentacje w celu weryfikacji dostarczonych danych.

 

PRAWA KONSUMENTA I ZWROTY

 

Ta klauzula ma zastosowanie tylko do konsumentów.

Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie określonym poniżej. Oznacza to, że jeżeli w odpowiednim okresie konsument zmieni zdanie lub z dowolnej przyczyny zdecyduje, że nie chce zatrzymać otrzymanego produktu, może powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Porady na temat prawa do odstąpienia od umowy można uzyskać w lokalnym biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To prawo do odstąpienia nie ma jednak zastosowania w przypadku:

wszelkich produktów na wymiar lub na zamówienie; produktów wykonanych zgodnie ze ścisłą specyfikacją klienta; produktów wyraźnie spersonalizowanych.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres możliwości odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach, licząc od dnia fizycznego nabycia produktu, ostatniej jego serii lub części przez klienta, lub trzecią osobę inną niż przewoźnik (w zależności od przypadku).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy, klient musi poinformować firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie wyraźnego oświadczenia (np. Listem wysłanym pocztą na adres naszego biura lub drogą mailową na adres mailowy firmy).

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie powiadomienia dotyczącego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu okresu ochronnego.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Jeżeli klient odstąpi od umowy, zostaną mu zwrócone wszystkie uiszczone należności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jak np. w przypadku wybrania innej niż standardowej dostawy oferowanej na stronie).

Firma może dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeżeli strata jest wynikiem niepoprawnego obchodzenia się z produktem przez klienta.

Zwrot kosztów zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

(a) 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru od klienta lub
(b) 14 dni od dnia dostarczenia przez klienta dowodu, że towar został przez niego zwrócony, lub
(c) jeżeli nie dostarczono żadnych towarów, 14 dni od dnia, w którym klient poinformował firmę o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zapłacenia za zamówiony przez klienta produkt, chyba że zostało uzgodnione inaczej; w żadnym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Firma może wstrzymać zwrot płatności, dopóki nie otrzyma towaru z powrotem, lub klient nie dostarczy dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał towar w związku z umową, firma zajmie się jego odbiorem w momencie odstąpienia od umowy.

Konsument będzie obciążony kosztem odbioru towaru.

Konsument odpowiada tylko za ubytek wartości towaru wynikający z obchodzenia się z nim w sposób inny, niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania produktu.

 

DOSTAWY

 

Towar zostanie dostarczony do klienta tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, na adres podany przez konsumenta w ciągu kilku dni od zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do nierealizowania dostaw poza terytorium Polski, chyba że nasz formularz zamówienia zapewnia taką możliwość.

Po otrzymaniu zamówienia klient zostanie poproszony o podpisanie formularzu odbioru towaru w dobrym stanie. Jeżeli paczka nie wydaje się w dobrym stanie, klient powinien odmówić dostawy. Jeżeli klient nie może sprawdzić zawartości swojej przesyłki w punkcie dostawy, proszony jest o podpisanie paczki jako „niesprawdzona”. Nieprzestrzeganie tego może mieć wpływ na wszelkie roszczenia gwarancyjne, które zostaną później zgłoszone.

Jeżeli dostarczone przez firmę towary nie zostały zamówione przez klienta, są uszkodzone lub mają wady, lub ilość paczek się nie zgadza w dostawie, firma nie weźmie na siebie odpowiedzialności, jeżeli klient nie poinformuje firmy o problemie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia problemu.

Jeżeli klient nie otrzyma zamówionych przez siebie towarów w terminie określonym na stronie, firma nie weźmie na siebie odpowiedzialności za ten stan rzeczy, chyba że klient powiadomi firmę o zaistniałym problemie w ciągu 14 dni od daty wystąpienia problemu.

Zamówienie zostanie dostarczone w całości w momencie, gdy cały produkt będzie skompletowany na magazynie i przygotowany do dostawy. Jeżeli konsument chce podzielić zamówienie, zostanie naliczona dodatkowa opłata.

 

OPŁATY CELNE

 

Towary wysyłane do innych krajów poza UE mogą podlegać cłu przewozowemu, podatkowi lub VAT. Zamawiając u nas produkt, konsument wyraża zgodę na uiszczenie zaistniałych wyżej wymienionych opłat, które mogą zostać nałożone przez rząd kraju konsumenta.

Jeżeli konsument odmówi uiszczenia cła importowego / podatku / VAT, tym samym uniemożliwiając dostawę swojego zamówienia, zostanie obciążony odpowiedzialnością za cenę zakupu produktu / produktów oraz wszelkie cła importowe / podatki / VAT lub kary nałożone przez rząd.

PRAWO WŁASNOŚCI KONSUMENTA

 

Prawo własności do jakichkolwiek produktów zamówionych od firmy nie przechodzi na konsumenta, dopóki firma nie otrzyma i nie przetworzy prawidłowej płatności, która następnie zostanie przelana na konto bankowe firmy i zamówienie zostanie do konsumenta wysłane.

 

PRODUKT WADLIWY LUB USZKODZONY PRZY DOSTAWIE

 

Należy mieć na uwadze, że wszelkie produkty zwrócone do firmy, które konsument uzna za wadliwe, zostaną sprawdzone i zweryfikowane przez naszych techników. Wszelkie zwrócone produkty, które nie zostaną uznane przez techników za wadliwe, zostaną zwrócone do konsumenta, a sam konsument zostanie obciążony kosztami zwrotu przy użyciu metody płatności dokonanej przy zakupie, lub firma wstrzyma odesłanie produktu do momentu otrzymania od konsumenta pełnej zapłaty za koszty transportu zwrotnego.

Jeżeli konsument zgłosi wadliwy/uszkodzony produkt, naszym jedynym obowiązkiem będzie, zależnie od wyboru konsumenta:
(a) uzupełnienie wszelkich braków lub braku dostawy;
(b) wymiana lub naprawa towaru, który jest uszkodzony lub wadliwy; lub
(c) zwrot kwoty zapłaconej przez konsumenta za dany towar w dowolny, wybrany przez firmę sposób.

Z wyjątkiem przypadków wykluczonych przez prawo, firma nie będzie ponosić wobec konsumenta odpowiedzialności za żadne pośrednie lub wynikowe straty, szkody lub wydatki (w tym utratę zysków, interesów lub wartości firmy) niezależnie od jakiegokolwiek problemu wynikającego z jakiejkolwiek przyczyny, o którym firmę powiadomi konsument na podstawie zawartych tu zapisów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypłacenie konsumentowi jakichkolwiek pieniędzy w ramach rekompensaty innej niż zwrot kwoty uiszczonej przez konsumenta za zamówione towary, jak wyżej.

Wszelkie uszkodzone lub wadliwe towary należy zgłosić w ciągu 24-72 godzin od daty dostawy. Brak zgłoszenia wadliwego lub uszkodzonego produktu do tego czasu oznacza dla firmy, że klient akceptuje stan otrzymanego towaru.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody w przypadku gdy:
(a) Nie dochodzi do naruszenia obowiązku prawnego dostawcy lub jego pracowników, lub przedstawicieli;
(b) Strata ta lub uszkodzenie nie jest racjonalnie przewidywalnym wynikiem takiego naruszenia;
(c) Jakikolwiek wzrost strat lub szkód wynikający z naruszenia przez konsumenta któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.

Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu ograniczenia żadnych praw, które konsument może posiadać na mocy obowiązującego prawa lokalnego lub innych ustawowych praw, które nie mogą być wykluczone, ani w żaden sposób w celu wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wobec konsumenta za jakąkolwiek śmierć, lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbań firmy.

 

ODNOŚNIKI DO I OD INNYCH STRON INTERNETOWYCH

 

Odnośniki do stron internetowych firm trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie dla wygody konsumenta. Jeżeli konsument skorzysta z tych odnośników, zostanie przekierowany na docelową stronę w odnośniku. Firma nie jest w stanie sprawdzić dokładnie wszystkich stron internetowych firm trzecich, nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za te witryny, jak też ich zawartość i dostępność. Dlatego też firma nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat witryn, ani żadnych znajdujących się na nich materiałów, ani żadnych wyników, które można uzyskać podczas ich używania. Jeżeli konsument decyduje się na dostęp do witryn firm trzecich połączonych z tą stroną, robi to całkowicie na własne ryzyko.

 

SUKCES TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI I ZYSKI

 

To, jakie korzyści użytkownik czerpie z korzystania z produktów / usług / informacji firmy, zależy od jego zaangażowania i wysiłku w zakresie zastosowania tych informacji. Firma nie reprezentuje i nie gwarantuje, że użytkownik osiągnie określone wyniki biznesowe w wyniku zakupu i korzystania z produktów / usług / informacji firmy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sukces firmy użytkownika zależy od jego umiejętności, wysiłku i zaangażowania.

 

NEWSLETTERY

 

Firma regularnie wysyła biuletyn lub inne e-maile informacyjne (zwane łącznie „Biuletynami”) do wszystkich użytkowników. W tych biuletynach firma informuje użytkowników o nowych usługach, funkcjach lub produktach. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji w ustawieniach swojego konta, za pomocą łącza do rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym z tych e-maili, bądź kontaktując się mailowo z firmą z prośbą o wyłączenie subskrypcji na koncie.

 

LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 

Strona firmy zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafikę, muzykę i dźwięk, a cała zawartość witryny jest chroniona prawem autorskim jako dzieło zbiorowe na mocy polskiego prawa oraz międzynarodowych praw autorskich. Firma jest właścicielem praw autorskich do wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania tych treści, a także do treści oryginalnych. Zabronione jest modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, branie udziału w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, ani wykorzystywanie w żaden sposób żadnej zawartości, w całości lub w części. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo autorskie lub niniejsze warunki, kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikacja lub komercyjne/niekomercyjne wykorzystywanie pobranych materiałów będzie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy i właściciela praw autorskich. Elementy strony internetowej są chronione  znakiem towarowym i innymi przepisami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości, ani w części, w jakikolwiek sposób.

Użytkownik może pobierać i drukować wyciągi ze strony na własny użytek na następujących zasadach:
(a) Żadne dokumenty ani powiązane grafiki na tej stronie internetowej nie są w żaden sposób modyfikowane;
(b) Żadna grafika na tej stronie nie jest używana oddzielnie od tekstu towarzyszącego;
(c) Wszelkie nasze uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych oraz niniejsze powiadomienie o zezwoleniu są widoczne we wszystkich kopiach.

 

NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

 

Zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, wszelkie powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy niezwłocznie przesłać do nas. Takie powiadomienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail firmy lub listownie na adres siedziby firmy.

 

NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH – DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT

 

W przypadku prowadzenia działalności w Ameryce: Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”) zapewnia możliwość odwołania właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w internecie naruszają ich prawa wynikające z amerykańskiego prawa autorskiego. Jeżeli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i wierzysz w dobrej wierze, że materiały przechowywane przez firmę naruszają Twoje prawa autorskie, możesz (lub Twój agent) wysłać firmie zawiadomienie z prośbą o usunięcie materiałów lub zablokowanie dostępu do nich przez doręczenie pisma od Agenta Praw Autorskich zawierające poniższe informacje (więcej informacji w 17 u.s.c. § 512(c) (3)):

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;
2. Identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, o którym twierdzi się, że zostało naruszone, lub – jeżeli jedno dzieło zawiera wiele utworów chronionych prawem autorskim – reprezentatywną listę takich dzieł na tej stronie;
3. Identyfikację materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty, lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacje, które są wystarczające, aby umożliwić spółce zlokalizowanie materiału;
4. Informacje wystarczające, aby firma mogła skontaktować się z nadawcą, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz – jeśli dostępny – adres e-mail;
5. Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładnie i pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Jeśli uważasz w dobrej wierze, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niesłusznie wniesione przeciwko Tobie, DMCA zezwala Ci na przesłanie Firmie roszczenia wzajemnego. Powiadomienia i roszczenia wzajemne muszą spełniać aktualne wówczas wymogi ustawowe nałożone przez DMCA; szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.loc.gov/copyright. Powiadomienia i roszczenia wzajemne dotyczące tej strony internetowej należy przesyłać na adres firmy podany na górze tego dokumentu.

Firma sugeruje skonsultowanie się z doradcą prawnym przed złożeniem zawiadomienia lub roszczenia wzajemnego. Należy również pamiętać, że w przypadku fałszywych roszczeń DMCA może nałożyć karę.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

Korzystanie ze strony www.dakohome.pl, w sposoby opisane poniżej, jest zabronione. Te opisy stanowią wytyczne i nie mają na celu być wyczerpujące czy mieć zawarte w sobie wszystko.

Nielegalna/przestępcza działalność: strona Firmy nie może być wykorzystywana w działaniach przestępczych, działania te nie mogą również naruszać prawa cywilnego, federalnego lub międzynarodowego, jak również innych przepisów lub wymagań rządowych. Wymienione naruszenia obejmują również kradzież lub naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych rodzajów własności intelektualnej; oszustwo; fałszerstwo; kradzież lub sprzeniewierzenie funduszy, kart kredytowych lub danych osobowych; oraz groźby obrażeń fizycznych lub nękania.

Naruszenie bezpieczeństwa: strona Firmy nie może być wykorzystywana w związku z próbami udanego lub nieudanego naruszenia bezpieczeństwa sieci, usługi lub innego systemu. Przykłady zabronionych działań obejmują hakowanie, włamywanie się, monitorowanie lub używanie systemów bez autoryzacji; porty skanujące; przeprowadzanie ataków typu „DoS”, „DDoS”; oraz rozpowszechnianie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

Podstawowe zabezpieczenia: użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie podstawowego zabezpieczenia swojego systemu komputerowego i zapobieganie jego użyciu przez inne osoby w sposób naruszający niniejsze Warunki. Przykłady obejmują: niewłaściwe zabezpieczenie serwera poczty, aby inni mogli go używać do rozpowszechniania spamu niewłaściwe zabezpieczenie serwera FTP, aby inni mogli z niego korzystać do nielegalnej dystrybucji licencjonowanego oprogramowania lub treści multimedialnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowanie działań naprawczych w narażonych lub eksploatowanych systemach, aby zapobiec dalszemu wykorzystywaniu.

Groźby karalne: strona Firmy nie może być wykorzystywana do przesyłania materiałów o charakterze groźby, w tym groźby śmierci lub obrażeń fizycznych, prześladowania, oszczerstwa i zniesławienia.

Obraźliwe materiały: strona Firmy nie może być wykorzystywana do dystrybucji obraźliwych materiałów, w tym nieprzyzwoitych, pornograficznych, nieodpowiednich i nienawistnych. Ponadto Użytkownicy zgadzają się przestrzegać następujących wymagań:
a) Przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, ustaw i obowiązujących przepisów oraz szanowania wszystkich praw stron trzecich. W szczególności użytkownik nie będzie:
I. Dostarczał, publikował lub w inny sposób rozpowszechniał treści zniesławiające, grożące, dyskredytujące, rażąco zapalne, fałszywe, wprowadzające w błąd, oszukańcze, niedokładne, niesprawiedliwe, zawierające rażące wyolbrzymienia lub nieuzasadnione roszczenia, naruszające prawa do prywatności stron trzecich, które są nieuzasadnione lub obraźliwe w stosunku do jakiejkolwiek osoby, lub społeczności;
II. Używał lub publikował wszelkich materiałów pornograficznych, lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy dotyczące ochrony nieletnich; reklamował lub promował, oferował lub dystrybuował dowolny produkt/produkty pornograficzne, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony nieletnich;
III. Bezzasadnie denerwował (szczególnie spamem) każdego innego Użytkownika;
IV. Wykorzystywał lub publikował bez upoważnienia wszelkie treści chronione przez prawo (np. Prawo autorskie, znak towarowy, patent, patent użytkowy, patent na projekt lub inne przepisy dotyczące własności intelektualnej); reklamował, promował, oferował lub dystrybuował wszelkie towary, lub usługi chronione przez prawo;
V. Używał, publikował lub promował wszelkie praktyki handlowe uznane za nieuczciwą konkurencję, w tym praktyki progresywnego pozyskiwania klientów (takie jak systemy dystrybucji łańcuchowej, nielegalna sprzedaż wielopoziomowa lub sprzedaż piramidalna).
b) Nie dostarczać, nie publikować ani w inny sposób nie rozpowszechniać treści użytkownika, które:
I. Zawierają wulgarny, obraźliwy, rasistowski lub nienawistny język, lub wyrażenia, epitety lub obelgi, teksty, zdjęcia, filmy lub ilustracje w złym guście, ataki zapalne o charakterze osobistym, rasowym lub religijnym;
II. Dyskryminujące ze względu na rasę, religię, pochodzenie narodowe, płeć, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność, lub odnosi się do takich kwestii w jakikolwiek sposób zabroniony przez prawo, lub normy moralne;
III. Naruszają lub zachęcają do naruszenia jakiegokolwiek prawa, przepisu, regulacji lub zarządzenia komunalnego, stanowego, prowincjonalnego, federalnego lub międzynarodowego;
IV. Ingerują w nieprzerwane korzystanie przez użytkownika ze strony Firmy;
V. Reklamują, promują lub oferują handel dowolnymi towarami, lub usługami;
VI. Wysyłają lub przekazują wirusy, lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące pliki, materiały lub kod;
VII. Zakłócają, ingerują, lub w inny sposób naruszają bezpieczeństwo strony Firmy, lub jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych bądź dostępnych za pośrednictwem strony Firmy;
VIII. „Palą” dowolną osobę lub podmiot (np. Wysyłają powtarzające się wiadomości związane z innym użytkownikiem lub czynią uwłaczające, lub obraźliwe komentarze na temat innego użytkownika, lub osoby), lub powtarzają wcześniej opublikowaną wiadomość tej samej treści pod wieloma wątkami, lub tematami.

OSTRZEŻENIE: JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE NINIEJSZYCH ZASAD, KTÓRE PROWADZI DO DZIAŁAŃ PRZESTĘPCZYCH DOWOLNEGO RODZAJU, ZOSTANIE ZGŁOSZONE DO ORGANÓW ŚCIGANIA PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA PRZEZ FIRMĘ.

Obowiązkiem Użytkownika jest ustalenie, czy dane wprowadzane do naszej strony, w tym korzystanie z dowolnych obszarów naszego chat roomu, w tym wybór nazwy użytkownika – są zgodne z powyższymi warunkami. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek treści, które naruszają te warunki, powiadom nas e-mailem na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail.

Spam: Spam to niedopuszczalne korzystanie ze strony Firmy. Spam obejmuje dowolne z następujących działań:
a) Publikowanie pojedynczej wiadomości lub wiadomości o treści podobnej do ponad pięciu (5) forów internetowych lub grup dyskusyjnych oraz wysyłanie wiadomości na forach internetowych, lub grupach dyskusyjnych, które naruszają ich zasady.
b) Zbieranie odpowiedzi z niechcianych wiadomości e-mail.
c) Wysyłanie wszelkich niechcianych wiadomości e-mail, które z punktu widzenia Firmy mogą prowokować reklamacje.
d) Wysyłanie wiadomości e-mail z prośbami charytatywnymi, prośbami o podpisy lub z dowolnymi materiałami związanymi z przesyłką „łańcuszkową”.
e) Wysyłanie masowych wiadomości e-mail bez wskazywania w ich treści jasnego i łatwego sposobu na zrezygnowanie z otrzymywania kolejnych wiadomości od tego nadawcy. UWAGA: Włączenie klauzuli rezygnacji niekoniecznie uzasadnia wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail.
f) Wysyłanie wiadomości e-mail, które nie identyfikują dokładnie nadawcy, jego adresu zwrotnego i pochodzenia adresu e-mail.
g) Korzystanie z udogodnień Firmy w celu naruszenia tego, co można zasadnie uznać za naruszenie zasad akceptowalnego użytkowania lub warunków świadczenia usług przez innego dostawcę usług internetowych (ISP).

Użytkownikowi zabrania się ponadto następujących działań:
I. Korzystanie z jakichkolwiek mechanizmów, oprogramowania lub skryptów podczas korzystania ze strony internetowej Firmy. Użytkowników może jednak korzystać z interfejsów lub oprogramowania, dostarczanego przez Firmę w ramach usług dostępnych na naszej stronie internetowej i zgodnie z niniejszymi Warunkami;
II. Blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie i kopiowanie dowolnej zawartości strony internetowej Firmy.
III. Dystrybucja lub publiczne ujawnianie treści strony internetowej, lub któregokolwiek z jej warunków, bez pisemnej zgody firmy, lub
IV. Wykonywanie wszelkich działań, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie infrastruktury strony internetowej Firmy, w szczególności działań, które mogą przeciążyć infrastrukturę, serwery, przepustowość lub inny sprzęt, oprogramowanie.

Dostęp pośredni: Naruszenie niniejszych Warunków przez osobę mającą jedynie pośredni dostęp do strony internetowej Firmy za pośrednictwem Użytkownika, będzie uważane za naruszenie, niezależnie od wiedzy lub zgody Użytkownika.

 

OGÓLNE

 

Zasady te ponadto mają zastosowanie do wszelkich wiadomości e-mail lub treści przesłanych przez Użytkownika, lub w jego imieniu, które używają konta firmowego jako skrzynki pocztowej do odpowiedzi lub promują treści hostowane, lub przesyłane, przy użyciu urządzeń Firmy, lub które wskazują w jakikolwiek sposób, że Firma brała udział w przesyłaniu takich wiadomości e-mail lub treści.

Odsprzedaż produktów i usług Firmy jest niedozwolona, chyba że wyraźnie zezwalają na to niniejsze Warunki lub odrębna pisemna umowa.

Naruszenie niniejszych Warunków może spowodować natychmiastowe zawieszenie lub zamknięcie konta i dostępu do naszych usług, natychmiastowe tymczasowe lub stałe filtrowanie, blokadę dostępu lub inne działania odpowiednie do naruszenia określonego przez Firmę, według jej wyłącznego uznania.

Jeśli wykonalne, Firma preferuje powiadomienie o naruszeniu regulaminu, aby naruszenia mogły być rozpatrywane dobrowolnie, jednak Firma zastrzega sobie prawo do działania bez powiadamiania w razie potrzeby, zgodnie z ustaleniami Firmy według własnego uznania. Firma może angażować i współpracować z organami ścigania, jeśli podejrzewa się działalność przestępczą. Osoby naruszające prawo mogą również podlegać odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującym prawem. Zwroty lub kredyty nie są wydawane w związku z działaniami podjętymi w związku z naruszeniem niniejszych warunków.

 

ZASTOSOWANIA I INNE WARUNKI

 

A) Korzystając z naszych usług, Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego dane są dokładne i kompletne. Użytkownik powinien zgłaszać wszelkie zmiany danych na stronie internetowej Firmy, niezwłocznie po wystąpieniu jakichkolwiek zmian.

B) Użytkownik nie może mieć wielu kont. Dozwolone jest jedno (1) konto Użytkownika. Jeżeli Firma stwierdzi, że Użytkownik założył więcej niż jedno (1) konto, dalsze korzystanie ze strony internetowej Firmy może zostać zawieszone lub zakończone, z zastrzeżeniem dyskrecji podjętej przez Firmę decyzji.

C) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest pełnoletni (ukończył 18 lat lub więcej w momencie rejestracji konta), aby móc korzystać z naszej strony internetowej lub, że jest osobą prawną utworzoną na mocy prawa.

D) Użytkownik może pobrać lub wydrukować jedną kopię dowolnej części treści wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego – pod warunkiem, że nie usunie żadnych znaków towarowych, praw autorskich ani innych informacji tego rodzaju.

E) Wnioski o wykorzystanie treści Firmy do celów innych niż dozwolone w niniejszych Warunkach należy kierować na adres mailowy firmy.

F) Firma nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z osobami trzecimi, firmami lub osobami fizycznymi znajdującymi się na stronie internetowej firmy, lub za pośrednictwem świadczonych usług. Obejmuje to między innymi płatności i dostarczanie usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami. Transakcje te odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a stronami trzecimi, firmami lub osobami fizycznymi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, lub straty powstałe w wyniku takich transakcji. Firma nie jest zobowiązana do angażowania się w spory między Użytkownikami naszej strony internetowej lub między Użytkownikami naszej strony internetowej a stronami trzecimi. W przypadku sporu Użytkownik zgadza się zwolnić przedstawicieli, pracowników, agentów i następców praw Firmy z roszczeń, szkód i żądań wszelkiego rodzaju, znanych lub nieznanych, podejrzanych lub niepodejrzanych, ujawnionych lub nieujawnionych, wynikających z lub w inny jakikolwiek sposób związany z takimi sporami i naszymi usługami.

 

FORUM UŻYTKOWNIKÓW, TREŚCI I UCZESTNICTWO

 
OCHRONA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu i zawarcia umowy.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług serwisu, a także w przypadku gdy Użytkownik nabywa Towar, którego sprzedawcą jest Usługodawca. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez Formularz kontaktowy, poprzez e-mail: bok@dakohome.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Administratorami danych osobowych Użytkownika, który zamawia Towary lub realizuje umowę sprzedaży są: Usługodawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru, w tym skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

W przypadku zakupu Towaru dane osobowe Użytkownika, względem których Usługodawca jest administratorem, są wykorzystywane celem zawarcia – na żądanie Użytkownika – umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym zawartej miedzy Użytkownikiem a Usługodawcą w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi, oraz celem zgłoszenia Usługodawcy oświadczenia o zwrocie towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) w ramach usługi.

Dane Osobowe Użytkowników, względem których Usługodawca jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Użytkownikowi uiszczenia płatności na rzecz Usługodawcy za zamówiony Towar.

Operator płatności, do którego ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Usługodawcy danych osobowych Użytkowników nabywających w sklepie internetowym Towary, jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień.

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

 1. w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Użytkownika ofertą Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
 2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
 3. elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;
 4. dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;
 5. nagrania dźwięku.

Usługodawca może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.

Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.

Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Firma uznaje, że wszelkie dane przekazane jej przez Użytkownika są niezwykle ważne i dlatego jest szczególnie ostrożna w przetwarzaniu takich danych. Przestrzega się Użytkowników, że podczas przesyłania danych takich jak: wiadomości e-mail, dane karty kredytowej lub dane osobowe przez internet, zawsze istnieje potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa poufności tych danych, ponieważ niemożliwym jest całkowite zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Niemniej jednak Firma dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika w możliwie najskuteczniejszy sposób, podlegając tej przestrodze.

W szczególności dane osobowe będą przesyłane przez internet tylko w przypadku, gdy nie naruszają one praw stron trzecich, chyba że dana strona wyrazi uprzednią zgodę, mając na uwadze związane z tym potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. W związku z tym Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku takich zagrożeń bezpieczeństwa lub powiązanych działań zaniechanych z naszej strony.

 
PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA ZAWARTOŚCI

 

Inne niż dane osobowe, które są objęte polityką prywatności, wszelkie materiały przesyłane lub publikowane na Stronie będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów. My i przez nas nominowani pracownicy będziemy mogli kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać takie materiały oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne zawarte w nich treści do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Gdy Użytkownik publikuje treści lub swój wkład na stronie internetowej Firmy, Użytkownik przyznaje Firmie ograniczone, odwołalne, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do użytkowania odpowiedniej treści lub jego wkładu, które Firma jest uprawniona do wykorzystania w jakimkolwiek celu dozwolonym przez niniejsze Warunki. W szczególności Firma jest uprawniona do wykorzystywania wspomnianych treści lub wkładów własnych zamieszczonych przez Użytkownika w celach marketingowych, lub w jakikolwiek inny sposób. Firma może wykorzystywać treści lub wkłady własne użytkowników w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym nośniku, obecnie znanym lub opracowanym w przyszłości.

Pomimo że Użytkownik udziela Firmie licencji, jak wspomniano powyżej, TREŚĆ TA NIE STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ FIRMY. Niniejsza licencja przyznaje nam pewne prawa, a także określa ograniczenia tego, co możemy robić, a czego nie robić z treścią, w sposoby opisane poniżej:
a) Firma nie może sprzedawać ani przekazywać treści Użytkownika jako stałych plików do pobrania lub fizycznych kopii, samodzielnie lub w kompilacji;
b) Firma nie może kontynuować wykonywania licencji po tym, jak Użytkownik dostarczy nam prośbę o wypowiedzenie umowy, jak opisano poniżej;
c) Firma nie może używać, licencjonować ani udzielać sublicencji innej stronie w celu korzystania z treści Użytkownika poza witryną Firmy;
d) Firma może zezwolić innym stronom na korzystanie z tych praw na stronie internetowej Firmy, co zezwala na udzielenie licencji na sublicencję;
e) Firma może skorzystać z tych praw, nie płacąc Użytkownikowi żadnego wynagrodzenia, tantiem ani innych opłat;
f) Firma może korzystać z tych praw na witrynach internetowych Firmy na całym świecie;
g) Użytkownik może udzielać podobnych licencji innym;

Użytkownik może wypowiedzieć licencję w dowolnym momencie, wykonując czynności opisane poniżej:
A), Aby zażądać usunięcia treści Użytkownika, Użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta (dostępny formularz i adres w zakładce „Napisz do nas”), podając adres e-mail powiązany z konkretną treścią, którą Użytkownik chce usunąć, wraz ze słowami „Usuń treść użytkownika” w temacie wiadomości. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik następnie umieści tę samą lub podobną treść na stronie internetowej Firmy, to powiadomienie o usunięciu treści wysłane wcześniej stanie się nieważne.
B) Firma udziela prawa użytkowania wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników lub wkładów własnych do swoich stron internetowych innym użytkownikom. Kopiowanie, pobieranie, rozpowszechnianie, dystrybucja i przechowywanie zawartości strony internetowej Firmy, z wyjątkiem pamięci podręcznej podczas wyszukiwania stron internetowych Firmy, jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.
C) Wszystkie informacje, treści, usługi i oprogramowanie wyświetlane, przekazywane za pośrednictwem lub używane w związku ze stroną internetową Firmy, z wyjątkiem treści Użytkownika określonych w niniejszym dokumencie, w tym artykuły prasowe, recenzje, katalogi, przewodniki, tekst, zdjęcia, obrazy, ilustracje, klipy audio, wideo, HTML, kod źródłowy i obiektowy, znaki towarowe, logo i tym podobne, a także ich wybór i układ są własnością Firmy, z wyjątkiem elementów chronionych prawem autorskim lub posiadanych przez odpowiednie firmy, lub osoby fizyczne.
D) Nie ograniczając ogólności poprzednich akapitów, Użytkownik upoważnia Firmę do udostępniania treści publikowanych przez Użytkownika we wszystkich stronach internetowych, do zamieszczania treści Użytkownika w formacie możliwym do przeszukiwania, dostępnym dla innych użytkowników witryn Firmy, obecnie używanych lub opracowywanych, w celu umieszczenia reklamy w bezpośredniej bliskości takich treści Użytkownika oraz do korzystania z nazwy Użytkownika, podobieństwa i wszelkich innych informacji w związku z korzystaniem przez Firmę z materiałów udostępnionych przez Użytkownika.
E) Zabronione zastosowania nie obejmują innych zastosowań, na które Firma wyraźnie zezwala na piśmie.
F) Firma nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości opublikowanych treści na naszej stronie internetowej, a Użytkownik nie może polegać na żadnej z tych opublikowanych treści. Bez ograniczeń, Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników postów w opiniach Użytkowników, forach dyskusyjnych, forum lub sekcjach opinii na naszych stronach internetowych.

 
POLITYKA WOBEC NIEZAMÓWIONYCH POMYSŁÓW

 

Firma i jej pracownicy nie akceptują ani nie rozważają niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe produkty lub technologie, procesy, materiały, plany marketingowe lub nowe nazwy produktów. Prosimy o niewysyłanie nam żadnych oryginalnych kreatywnych dzieł, próbek, demonstracji ani innych prac. Jedynym celem tej polityki jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów, gdy produkty lub strategie marketingowe Firmy mogą wydać się podobne do pomysłów zgłaszanych nam przez innych. Prosimy więc o niewysyłanie niezamówionych pomysłów do Firmy lub jakiejkolwiek osoby w Firmie. Jeśli pomimo naszej prośby wspomniane treści nadal są wysyłane, prosimy o zrozumienie, że Firma nie zapewni, że wysłane pomysły i materiały będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone.

 

REJESTRACJA

 

Aby zarejestrować się na https://www.dakohome.pl/, musisz mieć co najmniej ukończone 18 lat.

Każda rejestracja dotyczy tylko jednego użytkownika, niezależnie czy działającego w imieniu firmy czy innej organizacji. Firma nie zezwala na udostępnianie nazwy użytkownika i hasła innej osobie ani wielu użytkownikom w sieci.

Użytkownik musi ukończyć proces rejestracji, przekazując Firmie aktualne, kompletne i dokładne informacje z tym, o co proszony jest w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik wybiera także hasło i nazwę użytkownika.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich posiadanych haseł spoczywa na Tobie jako Użytkowniku konta, więc jeżeli masz podejrzenie lub potwierdzenie, że ktoś inny zna Twoje hasło, powinieneś natychmiast się z nami skontaktować.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności każdego hasła i informacji o koncie. Ponadto Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na jego koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Firmę o każdym nieuprawnionym użyciu jego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą powstać w wyniku użycia hasła lub konta użytkownika przez inną osobę, za ich wiedzą lub bez niej. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Firmę lub inną stronę z powodu korzystania z konta, lub hasła przez inną osobę.

Możemy natychmiast zawiesić lub anulować rejestrację według naszego rozsądnego uznania, lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych warunków.

Możemy odmówić dostępu każdemu Użytkownikowi, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ponadto Firma może w dowolnym momencie przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną obecną lub przyszłą Firmę zależną, lub jednostkę biznesową Firmy, jak również na dowolne Firmy lub oddziały, lub dowolny podmiot, który nabywa Firmę lub którykolwiek z jej aktywów.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Chociaż Firma dokłada uzasadnionych starań, aby uwzględnić dokładne i aktualne informacje, firma w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, treść, kompletność, legalność, niezawodność lub operatywność, lub dostępność informacji, lub materiałów wyświetlanych w dowolnej i jakiejkolwiek stronie Firmy, działającej obecnie lub stworzonej w przyszłości. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usunięcie, niezapisanie, niewłaściwą dostawę lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek informacji, lub materiałów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z pobierania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek informacji, lub materiałów w internecie za pośrednictwem strony internetowej Firmy.

Firma nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakichkolwiek danych, usług lub informacji dostarczonych, lub udostępnionych przez dowolnego użytkownika na dowolnej stronie internetowej Firmy, lub na powiązanych z nimi zewnętrznych stronach internetowych. W szczególności Firma nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wspomniane dane, usługi lub informacje są prawdziwe, lub dokładne, ani że spełnia lub służy do określonego celu.

Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu wynikające bezpośrednio, lub pośrednio z działań natury, sił lub przyczyn wykraczających poza jej rozsądną kontrolę, w tym między innymi awarie internetu, awarie sprzętu komputerowego, awarie sprzętu telekomunikacyjnego, awarie innych urządzeń, awarie zasilania elektrycznego, strajk, spory pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, niedobory siły roboczej lub materiałów, pożary, powodzie, burze, wybuchy, klęski żywiołowe, wojny, działania rządowe, rozkazy wydane przez sądy, trybunały krajowe lub zagraniczne, niedotrzymanie obowiązków przez osoby trzecie, utraty lub fluktuacje w zakresie ciepła, światła lub klimatyzacji.

STRONY INTERNETOWE FIRMY ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH. FIRMA WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODY, W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZYSTKIE WYRAŹNE, DOMNIEMANE I USTAWOWE GWARANCJE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI. FIRMA WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, CZASU I WYDAJNOŚCI STRON INTERNETOWYCH FIRMY. FIRMA ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI NA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE LUB PORADY UZYSKANE PRZEZ STRONY INTERNETOWE FIRMY. FIRMA WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE NA USŁUGI LUB PRODUKTY OTRZYMANE PRZEZ, LUB REKLAMOWANE NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY, LUB OTRZYMANE ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK LINKÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE FIRMY, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INFORMACJE ORAZ WSKAZÓWKI ODNOSZĄCE SIĘ DO KAŻDEGO ŁĄCZA STRONY FIRMY.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ W PRZYPADKU, GDY POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY, LUB DANE POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY, NA DYSKRECJĘ I RYZYKO, ORAZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE NA JEGO SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH JAKO REZULTAT POBRANIA, LUB UZYSKANIA WSPOMNIANYCH MATERIAŁÓW I DANYCH.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ ZALEŻNIE OD JURYSDYKCJI.

FIRMA I JEJ STRONY INTERNETOWE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI CIĘŻARU ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, STRONY TRZECIE, JAK TEŻ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ STRON TRZECICH LUB JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYRZĄDZONYCH, LUB WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ KOMPUTER UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ JEGO WŁASNOŚĆ.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Firma może modyfikować, zawieszać, przerywać lub ograniczać korzystanie z dowolnej części strony internetowej Firmy, w tym dostępność dowolnej części treści w dowolnym momencie, bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie ciągłej, nieprzerwanej dostępności strony Firmy, lub jakiejkolwiek innej strony internetowej. Chociaż staramy się zapewnić, aby ta strona była dostępna przez 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Dostęp do tej witryny może zostać tymczasowo zawieszony i bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy, jak też z przyczyn od nas niezależnych.

Nasza odpowiedzialność (jak też naszych zarządców, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy lub przedstawicieli) dowolnego rodzaju (włączając w to nasze własne zaniedbanie) w odniesieniu do naszej strony internetowej lub usługi w związku z jednym wydarzeniem, lub serią powiązanych wydarzeń jest ograniczona do sumarycznych kwot, które zostały nam wpłacone przez Użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem skargi.

W żadnym wypadku (w tym naszego własnego zaniedbania) Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
a) Straty ekonomiczne (w tym, bez ograniczeń, utrata przychodów, zysków, umów, oszczędności biznesowych lub przewidywanych);
b) Utratę wartości firmy lub reputacji;
c) Straty specjalne, pośrednie lub wynikowe, lub;
d) Uszkodzenie lub utratę danych
(nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat).

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialność za (I) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem (takie określenie jest określone w ustawie o nieuczciwych warunkach umownych (dyrektywa (UE) 2019/2161)); (II) oszustwo; (III) wprowadzenie w błąd co do podstawowej kwestii; lub (IV) wszelką odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

KOMPENSACJA

 

Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i chronić Firmę, jej strony internetowe i każdego z jej reklamodawców, partnerów, dostawców, licencjodawców, członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, kontrahentów, agentów i sublicencjobiorców od wszelkich roszczeń (w tym między innymi roszczenia o zniesławienie, dyskredytację handlową, naruszenie prywatności i własności intelektualnej) oraz szkody (w tym koszty obsługi prawnej i koszty sądowe) wynikające lub odnoszące się do wszelkich zarzutów dotyczących:
1. Twojego korzystania ze stron internetowych Firmy;
2. Wykorzystania przez Firmę jakichkolwiek treści lub informacji, o ile takie wykorzystanie nie jest niezgodne z niniejszymi Warunkami;
3. Informacji lub materiałów dostarczonych za pośrednictwem Twojego adresu IP, nawet jeśli nie zostały przesłane przez Ciebie, lub;
4. Każdego naruszenia niniejszych Warunków przez Ciebie.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. OPINIE KONSUMENTÓW I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysokie standardy w handlu detalicznym i biznesie, oraz uznawać i wspierać znaczenie korzystania z mediów społecznościowych i internetu w celu ostrzegania społeczności, gdy takie standardy nie zostaną spełnione. Uważamy jednak, że skargi nie powinny być publikowane w sposób niesprawiedliwy lub nieuzasadniony w odniesieniu do treści i sposobu publikacji, dlatego też z tego powodu następujące warunki zostały uzgodnione przez Użytkowników i nas samych w celu uregulowania sposobu postępowania, gdy Użytkownik uzna za uzasadnione, że standardy Firmy nie zostały dotrzymane.

Jeśli zamieścisz komentarz na temat naszych usług lub produktów na stronie innej niż strona internetowa Firmy, zgadzasz się, że:
I) Nie zamieścisz żadnych stwierdzeń, które są nieprawdziwe lub złośliwe
II) Zrobisz wszystko, co możliwe, aby umożliwić Firmie opublikowanie komentarza na tej samej stronie w odpowiedzi, a jeśli nie będzie to możliwe, dołączysz naszą odpowiedź w komentarzu opublikowanym przez Ciebie na tej samej stronie.

 

PRAWO RZĄDOWE I JURYSDYKCJA

 

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane. Spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, w których roszczenie zostało wniesione przez Użytkownika. Niemniej jednak Firma zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w związku z jakimkolwiek zagrożonym lub faktycznym naruszeniem niniejszym warunków w kraju zamieszkania, rejestracji lub działalności gospodarczej, lub w innym kraju.

Nie gwarantujemy, że materiały, usługi lub informacje przeznaczone do sprzedaży na stronie są odpowiednie, lub dostępne do użytku poza Polską. Dostęp do witryny jest zabroniony z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna lub niezgodna z prawem. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny z lokalizacji poza Polską, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

 

RÓŻNE

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest z jakiegokolwiek powodu nieważne lub niewykonalne, zgodnie z ustaleniami sądu właściwego, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać i będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik wyraża zgodę na zastąpienie nieważnego lub niewykonalnego postanowienia ważnym lub wykonywalnym postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do celu i skutku ekonomicznego nieważnego lub niewykonywalnego postanowienia i interpretowanie najkorzystniej, jeśli to możliwe, na korzyść Firmy.

Tytuły sekcji: Tytuły sekcji użyte w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter wygody i nie niosą za sobą żadnych skutków prawnych ani umownych.

Zgłaszanie zdarzeń: Wszelkie reklamacje dotyczące naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika powinny być kierowane do działu obsługi klienta pod adresem podanym w zakładce „Napisz do nas” lub poprzez formularz kontaktowy tam dostępny. Tam, gdzie to możliwe, prosimy o podanie szczegółowych informacji, które pomogłyby Firmie w zbadaniu i rozwiązaniu skargi (tj. Rozszerzone nagłówki i kopia niewłaściwego przekazu).

Procedura reklamacji: Jesteśmy bardzo dumni z naszych wysokich standardów obsługi klienta, jednak w przypadku, gdy nie spełnimy tych standardów, prosimy o kontakt telefoniczy, mailowy lub pod adresem ul. Składowa 14, 27-200 Starachowice. 

 

AKCEPTACJA ONLINE

 

Użytkownik nie może ustalać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić swoich praw na podstawie niniejszych Warunków.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, które nadal będą miały pełną moc i skutek.

Żadna osoba poza stronami niniejszych Warunków nie ma na celu z nich korzystać na podstawie Ustawy o Umowach (Prawa Stron Trzecich) z 1999 r.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Firmą i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub zaświadczenia. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ONLINE, korzystając z witryny internetowej, usług, rejestracji, zamieszczania, pobierania i przesyłania treści oraz rozumie, że zawiera wiążącą i prawną umowę z Firmą.

Użytkownik wyraża zgodę na złożenie jakichkolwiek roszczeń dotyczącego dowolnego aspektu tej strony internetowej lub niniejszych Warunków w ciągu sześciu (6) miesięcy od momentu, w którym rozpoczęły się zdarzenia będące przyczyną takiego domniemanego roszczenia, lub wyraża zgodę na zrzeczenie się takiego roszczenia. Użytkownik zgadza się również, że żadne roszczenie podlegające niniejszym Warunkom nie może być wniesione w ramach pozwu zbiorowego, ani w żadnej innej jurysdykcji niż sądy polskie.

Niniejsze Zasady i Warunki zostały ostatnio zaktualizowane i weszły w życie w dniu 30/04/2021.wróć na stronę główną
To Top